Šodien, 21.jūlijā LIVA Valde tikās ar visiem resora vadošajiem speciālistiem, lai kopā ar ministri pārrunāti būtiskākos izglītības darba organizācijas jautājumus. Tikšanās laikā tika diskutēts un meklēti risinājumu šādām tēmām: 1. Izglītības programmu (t.sk. ar paaugstinātajiem sasniegumiem) licencēšana. 2. Summatīvās vērtēšanas piemērošana un semestra starpvērtējumi jaunā standarta kontekstā (t.sk. paralēli tiks īstenoti vairāki standarti ar dažādām vērtēšanas pieejām). 3. Vispārējās vidējās izglītības programmu trūkums un tā ietekme uz jaunā mācību gada darbības plānošanu. Šajā...

Šā gada 16.jūnija MK sēdē tiks virzīti apstiprināšanai virkne nozīmīgu grozījumu pedagogu mērķdotācijas un pedagogu darba samaksas sistēmā. Lai gan LIVA un citi sociālie partneri iesniedza vairākus argumentētus priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz plānotajām izmaiņām, diemžēl gandrīz neviens no tiem nesasniedza politikas veidotāja dzirdīgās ausis. Arī pēc vairāku stundu intensīvas klātienes saskaņošanas sanāksmes LIVA neizdevās radīt izpratni par nepieciešamajām izmaiņām lielākai skolu vadītāja autonomijai attiecībā uz dotācijas proporcijām - vadība/pedagogi....

Saskaņā ar Saeimas 2020.gada 7.maija lēmumu turpmāk LIVA pārstāvniecību AIP nodrošinās Rīgas 40.vidusskolas direktore, LIVA Valdes locekle Jeļena Vediščeva. LIVA arī saka lielu paldies iepriekšējam AIP pārstāvim Aivaram Mednim par ilggadējo darbu un skolu interešu pārstāvniecību izaicinājumiem bagātajā augstskolu politikā....

Pēc plašām nozares diskusijām un LIVA Valdes intensīvu argumentēto komunikāciju ar politikas plānotājiem, šodien Saeimas atbildīgās komisijas sēdes laikā IZM un VISC pārstāvji piekrita vairākām izmaiņām sākotnēji plānotajā valsts pārbaudījumu norises scenārijā. Šogad 9.klašu absolventiem nebūs jākārto eksāmeni un valsts valodas centralizētais eksāmens būs brīvas izvēles eksāmens. Vispārējās vidējās izglītības centralizētie eksāmeni plānoti trīs obligātajos priekšmetos un pārējie pārbaudījumi ir brīva skolēna izvēle. Plānots, ka jau 30.04. valdība lems par...

Vakar, 1.aprīlī, notika video konference, kurā LIVA kopā ar LIZDA, LPS, IZM, VISC, RD IKSD un LNKC pārstāvjiem plānoju iespējamos rīcības scenārijus šī mācību gada noslēgumam un valsts pārbaudījumu organizācijai. Lai gan aptaujāto LIVA biedru lielākā daļa sliecas atbalstīt pilnīgu skolēnu atbrīvošanu no VPD, IZM par šo lems kontekstā ar citu ES valstu plānotajām darbībām attiecībā uz izglītības procesu menedžmentu. Eiropas ministru video konference notiks 7.aprīlī. Gaidāmais mūsu valdības lēmums...