LIVA virza nopietnu pieteikumu, lai beidzot izbeigtu skolu direktoru un skolotāju nebeidzamo cīņu ar agresoriem.

LIVA virza nopietnu pieteikumu, lai beidzot izbeigtu skolu direktoru un skolotāju nebeidzamo cīņu ar agresoriem. Paldies IKVD kolēģiem par juridisko atbalstu! Ir panākts politisks atbalsts un tuvākajā laikā kopā ar pārējiem šīs problemātikas risinājumiem skatīs atbildīgā Saeimas komisija.

LIVA iniciētie grozījumi
Izglītības likumā
Izteikt 17.panta trešās daļas 18.punktu šādā redakcijā
“18) sniedz konsultatīvu palīdzību ģimenēm bērnu audzināšanā, kā arī sadarbībā ar pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu nodrošina atbalsta pasākumus bērnam, kuram izglītības programmas apguve klātienē ir pārtraukta sakarā ar atkārtoti konstatēto emocionālu vai fizisku vardarbību pret citiem izglītības iestādes izglītojamiem, pedagogiem vai citām izglītības procesā iesaistītām personām;”.

Papildināt 30.pantu ar 3.6 daļu šādā redakcijā:
“(3.6) Gadījumos, kad atkārtoti konstatēta obligātās izglītības vecuma izglītojamā emocionāla vai fiziska vardarbība pret citiem izglītības iestādes izglītojamiem, pedagogiem vai citām izglītības procesā iesaistītām personām izglītības iestādes vadītājs var lemt par šī izglītojamā turpmāko izglītības ieguvi ģimenē. Šis lēmums ir spēkā līdz pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas atzinumam par izglītojamā atgriešanos izglītības iestādē izglītības ieguvei klātienē.”

Papildināt 58.panta pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:
“5) nodrošināt izglītības ieguvi ģimenē un sadarboties ar pašvaldību, ja izglītības programmas apguve klātienē bērnam ir pārtraukta sakarā ar atkārtoti konstatēto emocionālu vai fizisku vardarbību pret citiem izglītības iestādes izglītojamiem, pedagogiem vai citām izglītības procesā iesaistītām personām.”

MK 11.01.2022 noteikumos Nr.11 Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē

Papildināt noteikumus ar 40.5. punktu šādā redakcijā:
“40.5 Ja ir izdots rīkojums par izglītojamo atskaitīšanu šo noteikumu 40.2. vai 40.3. punktā minētajā gadījumā, izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs viena gada laikā atteikt šā izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē, par savu rīcību informējot pašvaldību.”