LIVA Valde tiekās ar nozares ministri, VISC, IKVD, IZM un skola2030 pārstāvjiem

Šodien, 21.jūlijā LIVA Valde tikās ar visiem resora vadošajiem speciālistiem, lai kopā ar ministri pārrunāti būtiskākos izglītības darba organizācijas jautājumus. Tikšanās laikā tika diskutēts un meklēti risinājumu šādām tēmām:

1. Izglītības programmu (t.sk. ar paaugstinātajiem sasniegumiem) licencēšana.
2. Summatīvās vērtēšanas piemērošana un semestra starpvērtējumi jaunā standarta kontekstā (t.sk. paralēli tiks īstenoti vairāki standarti ar dažādām vērtēšanas pieejām).
3. Vispārējās vidējās izglītības programmu trūkums un tā ietekme uz jaunā mācību gada darbības plānošanu. Šajā kontekstā arī jautājums par situāciju mācību literatūrā.
4. Dažādi ar pedagogu darba samaksu saistīti jautājumu jaunajā slodžu/moduļu un vairāku pedagogu īstenoto kursu izpratnē.
5. Katastrofālā pedagogu trūkuma operatīvie risinājumi un iespējamās izmaiņas kvalifikācijas prasību regulējumā.
6.Direktoru darba līgumi 5+5 un vadības risinājumi.
Par LIVA tālāko nostāju attiecībā uz direktoru terminēto līgumu iniciatīvu LIVA Valde lems ārkārtas Valdes sēdē 29.jūlijā.